Koszyk

0 produktów na kwotę 0,00 zł

Polityka prywatności

Załącznik nr 1 Do Regulaminu Sklepu Internetowego Leomark.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO LEOMARK

 

  1. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Leomark   jest Krakpol Sp z o. o sp. k, z siedzibą w Balicach, ul. Przemysłowa 26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000569309, NIP: 5130241420 (dalej: „Spółka”),

2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym Leomark przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika , którego dane dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

(1) przetwarzane zgodnie z prawem;

(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

(3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

(4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4. Niniejsza polityka jest powiązana z Regulaminem Sklepu Internetowego Leomark , odnoszą się do niej wszystkie definicje (np. Sprzedawcy, Sklepu Internetowego, Usługi Elektronicznej Użytkowników ).Definicje w/w należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego Leomark dostępnym pod adresem:

https://leomark.pl/pl_PL/i/regulamin/23

 

  1. Cel i zakres zbierania danych

1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest :

a/ nawiązanie, , zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą i Użytkownikiem polegająca na świadczeniu usług elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Towarów /Produktów oraz ich dostarczenia do Użytkownika .

b/ Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2. Odbiorcy danych osobowych

2.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego Leomark , w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności).

2.2.Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Użytkownik korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

2.3. Dane osobowe Usługobiorców i Użytkowników Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

2.3.1.przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Użytkownika , który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru/Produktu Użytkownikowi .

2.3.2.podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Użytkownika , który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika .

2.3.3.dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Użytkownika , który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Użytkownika opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika : imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowośći ). W wypadku Użytkownika nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

4. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

 

III. Podstawa przetworzenia danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

2. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Jego dane osobowe będą przetwarzane przez Nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach

3. Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 

IV. Prawo kontroli , dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o wycofaną zgodę przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych, a po jej ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Piotr Buczak e-mail: piotr@krakpol.com adres pocztowy: Krakpol Sp. z o.o. sp. k, Piotr Buczak, ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice, Polska

 

V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I INFORMACJE TECHNICZNE

  1. Dla bezpieczeństwa należy pamiętać o:

1.1 stworzeniu loginu i hasła do konta Użytkownika uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

1.2. wylogowaniu się ze strony Leomark.pl po zakończonej sesji – zakończeniu zakupów. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Leomark.pl . Wylogowanie ze strony Leomark.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”,

1.3.zachowaniu loginu i hasła do konta Użytkownika w tajemnicy, w tym w szczególności o nie udostępnienie tych danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

1.4.korzystaniu z programów antywirusowych, antyspamowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

1.5.korzystaniu ze Sklepu internetowego Leomark.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 3. Informacje techniczne

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego Leomark.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie, telefonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki z informacjami niezbędnymi do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego Leomark.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Użytkownika do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowańUżytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego Leomark.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu Leomark.pl zgodnie z preferencjami Użytkowników.

4.Pliki cookie nie zawierają takich danych, które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika , na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Nie są one w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie powodują zmian w jego ustawieniach ani zmian ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer który je utworzył.  

5.Co zrobić w sytuacji , jeśli Użytkownik nie zgadzasz się na zapisywanie plików na swoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, należy dokonać zmian ustawienia w przeglądarce internetowej. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie Leomark.pl usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje nt. możliwości i sposobach obsługi plików cookie Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

  1. Sklep internetowy korzysta również z geolokalizacji, tj. sprawdza, z jakiej lokalizacji tj. kraju, miasta Użytkownikkorzystasz z naszych usług

 

VI.Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora