Koszyk

0 produktów na kwotę 0,00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LEOMARK.PL
OBOWIĄZUJĄCY OD 22.12.2023 r.

Sklep Internetowy Leomark www.leomark.pl jest serwisem prowadzonym przez KRAKPOL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowa z siedzibą w Balicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000569309, NIP: 5130241420, REGON 362217940, która jest właścicielem Sklepu oraz podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną;

Dane adresowe do kontaktu z prowadzącym sklep internetowy:

1) adres pocztowy:

• KRAKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice

2) adres poczty elektronicznej : e-mail : info@leomark.pl

3) telefony (czynnych w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00):

• 12 290 44 44,
• 695 305 305,
• 695 307 307


I. DEFINICJE

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozumie się:

1) Regulamin – niniejszy regulamin, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t. jedn. z dn. 3.03.2020);

2) Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Sprzedawcę na odległość , drogą elektroniczną na rzecz Klienta;

3) Konsument – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 22(1 ) k.c. dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ;

4) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) Kupujący/Klient - Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera Umowę sprzedaży w Sklepie internetowym; Kupujący jest jednocześnie Usługobiorcą;

6) Sprzedawca /Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy objęty Regulaminem, tj. spółka działająca pod firmą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000569309, NIP: 5130241420, REGON 362217940; Sprzedawca jest jednocześnie Usługodawcą;

7) Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną;

8) Towar – produkt, rzecz ruchoma, która podlega sprzedaży oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym m.in. gry i zabawki dla dzieci ;

9) Przedmiot zamówienia –Towary oferowane w Sklepie Internetowym;

10) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, którego celem jest zawarcie Umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby;

11) Koszyk zamówień - program informatyczny udostępniany przez Sprzedawcę na stronie www.leomark.pl, który umożliwia składanie Zamówienia;

12) Umowa sprzedaży/Umowa - umowa przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę;

13) Umowa zawarta na odległość - Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

14) Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy do składania Zamówień prowadzony przez Sprzedawcę;

15) Treści cyfrowe - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

16) Adres email –adres poczty elektronicznej Kupującego podawany przez niego w procesie Rejestracji, powiązany z Panelem i służący do komunikacji ze Sklepem Internetowym Leomark ;

17) Hasło – ciąg znaków wybieranych przez Usługobiorcę podczas rejestracji umożliwiający założenie i późniejsze autoryzację dostępu do Konta;

18) Konto – indywidualny profil utworzony przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji, który umożliwia m.in. składanie Zamówień i podgląd ich historii;

19) Adresat - podmiot wraz z adresem na terytorium Rzeczpospolitej Polski wskazanym przez Usługobiorcę jako właściwy do odebrania Towaru;

20) Gwarancja - dobrowolne oświadczenie, które może być udzielone przez producenta Towaru lub Sprzedawcę, określające jego obowiązki oraz uprawnienia Kupującego, w przypadku gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu;

23) Siła wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać m.in. nadzwyczajne zjawiska pogodowe , epidemie, stany nadzwyczajne wojna, strajki, zwolnienia, blokady, niedobory surowców lub dostaw energii;

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Leomark prowadzonego przez Sprzedawcę tj. spółkę KRAKPOL Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Balicach przez sprzedaż Towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze Sklepu internetowego, składania zamówień na Towary , uiszczania ceny sprzedaży za Towary ich dostarczania , uprawnień Kupującego do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów Towarów.

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem .

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem Umowy sprzedaży.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Leomark jak również wszelka komunikacja pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikami odbywa się w języku polskim.

5. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na oferowane Towary wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.

7. Złożenie Zamówienia na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie Hasło składające się z ośmiu znaków oraz numer telefonu (dobrowolnie), a także zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Sklepu internetowego Leomark. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.

8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu internetowego. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

9. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta na stronie Usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego konta Klienta. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

 

III. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Przedmiotem sprzedaży są Towary, fabrycznie nowe, prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

3. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

4. Ceny Towarów znajdujące się na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy do Adresata zależą od wybranego sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia obejmujący cenę Towaru wraz z kosztami dostawy wskazany jest w Koszyku zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę do Adresata lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.

5. Aby Umowa sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:

1) dokonać wyboru kodu Towaru, produktu z katalogu ,umieszczonych na stronie www.leomark i złożenie zamówienia

2) złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie Sklepu Internetowego Leomark poprzez Koszyk zamówień – przycisk „dodaj do koszyka”;

3) potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku “Złóż zamówienie” w ostatnim kroku Koszyka zamówień;

4) wpisać dane Klienta zamówienia oraz dane oraz Adresata, a także numer telefonu, pod którym Usługodawca może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z Zamówieniem;

5) wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta;

6) potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;

7) po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej ( e-mail) numer rachunku bankowego na który należy przelać podaną przez Sprzedającego ceny za Towar . Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy , Zamówienie jest przekazywane do realizacji,

8) opłacić Zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone z góry (przed wysłaniem zamówionego Towaru). Zapłaty można dokonać: przelewem bankowym w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy, za pośrednictwem operatora systemu płatności Przelewy24 (dawniej DotPay), gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy Towarów. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania Zamówienia (w Koszyku zamówień).

9) Klient jest obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,

10) W przypadku wybrania płatności za pobraniem jest zobowiązany dokonać płatności przy odbiorze .

11) Klient może także złożyć Zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu 12 290 44 44, 695 305 305, 695 307 307 . Opłata za połączenie jest zgodna ze stawką przewidzianą przez operatora wg. aktualnego cennika

6. Sprzedawca może ogłosić promocję lub wyprzedaż Towarów i wówczas ma obowiązek poinformować o obniżce ceny w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru – np. poprzez użycie zwrotu „obniżka”, „promocja”, „przecena”, „okazja” – obok informacji o aktualnej cenie należy zamieścić, uwidocznić informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli Towar jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie należy podać informację o najniższej cenie, która obowiązywała od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki.

7. Usługodawca może wprowadzić na wniosek Usługobiorcy i przekazywać Usługobiorcy newslettera jako bezpłatna usługę elektroniczną świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości e-mail , która umożliwia korzystającym z niej Kupującym , otrzymywanie od Sprzedawcy periodycznie wiadomości, zawierających informacje o Towarach, w tym nowościach lub promocjach, aktualizacjach i zmianach obowiązujących w Sklepie internetowym.

8. Sprzedawca umożliwia Kupującym zamieszczanie na stronie Sklepu opinii o Towarach i usługach świadczonych przez Sprzedawcę będących w sprzedaży. Usługa świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Sprzedawca informuje Klientów, że dokonuje weryfikacji opinii w ten sposób ,że sprawdza , czy dany komentarz jest prawdziwy i czy dotyczy faktycznie dokonanego zakupów.

DOSTAWA TOWARU

1. Przedmiot Zamówienia zostanie dostarczony Klientowi jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, do Adresata wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, w zależności od wyboru Klienta, kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego wskazania Adresata w szczególności jago danych i adresu, pod który ma być dostarczony Towar objęty Zamówieniem. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres Adresata podany przez Klienta jako adres do doręczeń Zamówionego Towaru.

3. Zamówienia w formie elektronicznej w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu . Zamówienia składane w soboty , niedzielę lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego .

4. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i poda prawidłowe dane kontaktowe w tym dokładne dane Adresata, numer telefonu , adres e-mail oraz opłaci Zamówienie .

5. W chwili dostawy Sprzedawca dostarcza Towar poprzez przeniesienie fizycznego posiadania Towaru lub kontroli nad nimi na Kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu Umowy sprzedaży.

6. W momencie wydania Towaru Sprzedawca dostarcza Kupującemu paragon fiskalny w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką w formie papierowej. Na żądanie Kupującego Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej. Klient wskazuje wówczas prawidłowy NIP Kupującego. Zgoda Klienta do wystawienia i przesłania faktury VAT w formie elektronicznej jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej , zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. Czas realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty/ zapłaty za Towar na rachunek bankowy Sprzedawcy , podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentu dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą .

8. Przewidywany czas dostarczenia Towaru to 2 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy.

9. W przypadku niemożności zrealizowania Zamówienia z powodu zaistnienia Siły wyższej lub innych przyczyn Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta za pośrednictwem jego adresu e-mail lub telefonicznie o niemożliwości dostawy. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji Umowy , wówczas Sprzedawca dokona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rezygnacji zwrotu kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami Umowy. W pozostałych przypadkach realizacja Zamówienia ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody .

10. Zamówione towary dostarczane są Klientowi, wedle jego wyboru: firmą kurierską, za pośrednictwem InPost Sp. z o. o. dostawcy usługi: usługi Paczkomaty 24/7 oraz osobiście. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w potwierdzonym Zamówieniu. Klient może jednak dokonać wyboru własnego dostawcy.

11. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient . Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych Towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on line (w koszyku zamówień).
12. Sprzedawca odpowiada za dostawę Towaru do Konsumenta, nawet jeśli do jej uszkodzenia doszło z winy profesjonalnego przewoźnika, któremu powierzył dostawę. Konsument odpowiada za przesyłkę jedynie w sytuacji, gdy samodzielnie wybierze sposób dostarczenia inny niż oferowany przez Sprzedawcę np. inny kurier niż proponowany przez Sprzedawcę, wysłanie znajomego po odbiór osobisty. W tym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy za przesyłkę trwa do momentu wręczenia przesyłki innemu kurierowi lub osobie odbierającej towar. Jeżeli przesyłka została uszkodzona przez firmę kurierską, której Sprzedawca powierzył dostawę, to Konsument składa reklamację do Sprzedawcy, który powinien dochodzić roszczeń od firmy kurierskiej zgodnie z art. art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego .

 

IV. ZWROT TOWARU, KORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA

1. Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu ) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.

2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów tj. odebrała przesyłkę od Sprzedawcy .

3. W sytuacji gdy Umowa sprzedaży obejmująca wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu jest liczony od otrzymania przez Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ostatniej partii lub części Towaru.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek poinformować Sprzedawcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.

5. Oświadczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

6. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, kwoty otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy Towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu odesłania Towaru.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od Umowy ma obowiązek odesłać Towar albo przekazać go Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle zamówione Towary przed upływem okresu czternastu dni.

10. Zwracane Towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z Towarem. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie Towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie Towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania Towarów.

11. Kupujący powinien udowodnić, że zakup Towaru nastąpił u Sprzedawcy poprzez okazanie dowodu zakupu (paragon, faktura) w przypadku zwrotu , odstąpienia od umowy, reklamacji Towaru.

12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

V. REKLAMACJE KONSUMENCKIE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność Towaru z zawartą Umową.

2. Towar jest zgodny z Umową jeżeli jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność funkcjonalność i przydatność do szczególnego celu (do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym powiadomili oni Sprzedawcę najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia i który Sprzedawca zaakceptował – pozostają w zgodzie z zawartą Umową sprzedaży). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zaakceptował ten fakt.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania Towaru, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

1) poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego jako załącznik do Regulaminu,

2) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy Sprzedawcy;

3) wysyłając zawiadomienie na adres e-mail Sprzedawcy;

4) ustnie do protokołu w siedzibie/ lokalu Sprzedawcy.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedawcy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma następujące uprawnienia :

1) może żądać nieodpłatnej naprawy, bądź wymiany Towaru, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy . Przy ocenie nadmiernych kosztów ,uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności W niniejszej sytuacji Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;

2) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeżeli

a) Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;

b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;

c) brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany Towaru;

d) brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;

e) okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
Obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5. Dla składania zawiadomień reklamacyjnych Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego Towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego Towaru, opis niezgodności Towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę adresu e-mail zgłaszającego.

6. Jeżeli Sprzedawca nie załatwia reklamacji „od ręki”, to ma obowiązek poinformować Konsumenta w ciągu 14 dni, czy uznał reklamację za uzasadnioną czy ją oddalił. Brak reakcji Sprzedawcy w tym terminie oznacza, że uznał reklamację zgodnie z żądaniem Konsumenta .

7. Jeżeli na Towar została udzielona gwarancja to w takim wypadku, uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień związanych z niezgodnością towaru z umową. Oznacza to, że w przypadku nieuwzględnienia żądań Konsumenta w ramach jednej z tych podstaw reklamacji, ma on prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie drugiej z nich, np. w przypadku nieuwzględnienia reklamacji z tytułu gwarancji Konsument może złożyć reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową. Konsument ma roszczenia do Sprzedawcy także wtedy, gdy towar został wymieniony lub naprawiony przy okazji wcześniejszej reklamacji złożonej do gwaranta.


VI. INFORMACJA RODO

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Ochrona danych osobowych wprowadzona przez przepisy RODO obejmuje przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez inne osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje w Unii Europejskiej, w tym spółki kapitałowe, osobowe czy jednoosobowych przedsiębiorców.

2. Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: spółka działająca pod firmą KRAKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Balicach ul. Przemysłowa 26 , 32-083 Balice , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000569309 NIP: 5130241420 REGON 362217940, dane kontaktowe: tel. 12 290 44 44, 695 305 305, 695 307 307 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9- 17.00) adres e-mail: info@leomark.pl.

3. Sprzedawca jako Administrator gromadzi dane osobowe Kupujących, które są potrzebne do realizacji zamówień, których Klient jest stroną . Administrator odpowiada za bezpieczeństwo przechowywanych danych i ustala cel ich przechowywania .

4. Klient Sklepu internetowego musi każdorazowo wyrazić zgodę na pozyskiwanie i przetwarzanie swoich danych osobowych ,poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka podczas rejestracji , dokonywanych zakupów oraz pozyskiwania zgód marketingowych .

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z poż.zm) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poż.zm ).

2. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone w serwisie Sklepu Internetowego Leomark.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

3. Regulamin Sklepu Internetowego udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz w Koszyku zamówień (przed zawarciem Umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły Zamówienie lub zawarły Umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w Regulaminie.

5. Regulamin wchodzi w życie od 22 grudnia 2023r.

 


Załączniki:

1) Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumentów

2) Wzór - formularz odstąpienia od umowy

3) Wzór - formularz zawiadomienia Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumentów dotyczący reklamacji , naprawa lub wymiana

4) Wzór- formularz zawiadomienia Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumentów dotyczący reklamacji towaru (żądanie obniżenia ceny po wcześniejszym żądaniu naprawy/wymiany)

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
PRZEZ KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres podane poniżej.

2. Dane kontaktowe:
Adres pocztowy: KRAKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice
Adres poczty elektronicznej : e-mail : info@leomark.pl

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazany przez Państwa Adresat wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Proszę odesłać lub przekazać nam Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

7. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 


WZÓR
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
DOTYCZY KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY UPRZYWILEJOWANEGO NA PRAWACH KONSUMENTA


…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa)
……………………………..……………………… …………………………………………
(adres do korespondencji)
……………………….………………………………………………………………………..
(email)
……………………………………….……………………………..…………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)


KRAKPOL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k
ul. Przemysłowa nr 26
32-083 Balice

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym zawiadamiam Państwa o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży , następujących Towarów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………

Data odbioru Towaru ……………………………………………………………………….


W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 ( czternastu ) dni od dnia w którym odebrałem przesyłkę .
Poniżej wskazuję moje dane i moje konto bankowe nr ………………….………............ do zwrotu ceny Towaru.


……………….…………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)


Załącznik: dowód zakupu

 

 

WZÓR
REKLAMACJI NAPRAWA LUB WYMIANA

…………………………………………………………………………………..………………
(imię i nazwisko/nazwa )
………………………………………… ………………………………………………………
(adres do korespondencji)
…………………………………..……………………………………………………………..
(email)
………………………………………………………………………………………………….
(numer telefonu/email do kontaktu)

KRAKPOL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k
ul. Przemysłowa nr 26
32-083 Balice

Reklamacja towaru (żądanie naprawy/wymiany)

Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie u Państwa w dniu ……………. Towar ……………….. ………………………………………………………….……………. (nazwa towaru) jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ……………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. Powyżej opisany brak zgodności z Umową sprzedaży został stwierdzony przeze mnie w dniu……………………………………………………………………………….……….…
W związku z tym na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta żądam:

• wymiany towaru na nowy
• nieodpłatnej naprawy towaru

( należy zakreślić właściwy wybór)

………………………
Podpis Konsumenta

Załącznik: dowód zakupu

 

 

WZÓR
REKLAMACJI ŻĄDANIA OBNIŻENIA CENY PO WCZEŚNIEJSZYM ŻĄDANIU NAPRAWY LUB WYMIANY

……………………………………………………………………….…………………………
(imię i nazwisko/nazwa )
………………………………………… …………………………….…………………………
(adres do korespondencji)
…………………………………………………………………………………………………..
(email)
………………………………………………………..…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)

KRAKPOL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k
ul. Przemysłowa nr 26
32-083 Balice

Reklamacja towaru (żądanie obniżenia ceny po wcześniejszym żądaniu naprawy/wymiany)

Niniejszym zawiadamiam Państwa , że zakupiony przeze mnie w dniu ……………….. Towar ………………………………………………………………………………….………. ( nazwa Towaru )
jest niezgodny z umową. niezgodność z Umową sprzedaży polega na:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. Brak zgodności z Umową został stwierdzony przeze mnie w dniu ………………. Ponadto wskazuję, że:

• Sprzedawca odmówił usunięcia braku zgodności Towaru z Umową poprzez naprawę lub wymianę, ponieważ …………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………..

• Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową pomimo naprawy lub wymiany , Towaru ,ponieważ …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..

• brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową, ponieważ ………………………….
…………………………………………………………………………………………..

• Sprzedawca oświadczył / albo z okoliczności sprawy wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie ( czasie niezbędnym do dokonania naprawy ) lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta( zgodnie z art. 561 § 2kc) , ponieważ ……………………………….
…………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................

W związku z powyższym na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta żądam obniżenia ceny Towaru o kwotę …………….…................. (słownie: ………………………………………………………………………..……..) złotych. Tym samym wnoszę o przesłanie w/w kwoty na moje konto bankowe nr ……………………………………………………………………………………..….………...

………………………
Podpis Konsumenta

Załącznik: dowód zakupu