Koszyk

0 produktów na kwotę 0,00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WYSYŁKOWEGO WWW.LEOMARK.PL

OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2023r.

ul. Przemysłowa 26 , 32-083 Balice INFO@LEOMARK.PL, TEL. 12 290 4444

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy.

DEFINICJE

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozumie się:

1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Klienta podawany przez niego w procesie Rejestracji, powiązany z Panelem i służący do komunikacji ze Sprzedawcą ;

2. Hasło – ciąg znaków wybierany przez Klienta podczas Rejestracji, umożliwiający założenie i późniejszą autoryzację dostępu do Panelu;

3. Sprzedawca  - jest Właścicielem Sklepu Internetowego Leomark www.leomark.pl to  Firma KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000569309 NIP: 5130241420 REGON 362217940  która jest właścicielem Sklepu oraz podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną; adres e-mail : info@leomark.pl nr telefonu 12 290 44 44 (czynnego w godzinach 9.00 – 17.00), Numer konta do opłacania zamówień: 67 1600 1198 1809 4578 9000 0006 BNP Paribas Bank Polska S.A.

4. Login – ciąg znaków wybierany przez Klienta podczas Rejestracji, umożliwiający dostęp do Panelu oraz identyfikację Klienta w Sklepie Sprzedawcy ;

5. Panel – indywidualny profil utworzony przez Klienta  w procesie Rejestracji, który umożliwia m.in. składanie Zamówień i podgląd ich historii;

6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem Sklepu Internetowego Leomark https://leomark.pl/pl_PL/i/regulamin/23 dostarczany także Klientowi  w momencie Rejestracji w postaci pliku PDF;

7. Rejestracja – czynność umożliwiająca założenie Panelu i uzyskanie statusu Klienta , dokonana za pośrednictwem Sklepu Sprzedawcy ;

8. Towar – produkty , zabawki dla dzieci , znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, prezentowane w Sklepie  wysyłkowym ,

9. Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość pomiędzy KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K a Klientem , na skutek złożenia oferty przez Klienta i jej przyjęcia przez Sprzedawcę  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, takie jak Rejestracja, prowadzenie Panelu i umożliwienie dostępu do niego, składanie Zamówień;

11. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie;

12. Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Przedsiębiorca - osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

14. Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

15. Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t. j. ze zm.), świadczona na odległość, drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

16. Sklep, Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https:// www.leomark.pl prowadzony przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K.; w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży Towaru na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

17. Konto – bezpłatna Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

18. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

19. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

20. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru w Sklepie, złożona przez Klienta za pomocą Formularza;

21. Newsletter – bezpłatna Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletterów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach;

22. Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne);

 

 

2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres - Sklep  Internetowy   leomark www.leomark.pl którego właścicielem jest firma KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Przemysłowa nr 26 Balice 32-083 adres e-mail : info@leomark.pl nr telefonu 12 290 44 44 (czynnego w godzinach 9.00 – 17.00)

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

- Sklep Internetowy,

- Newsletter,

- Opiniowanie (komentowanie),

- Konto.

3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Zawarcie umowy o świadczenie  Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu, rezygnację z Newletter’a lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się.

8. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa - przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

1) nazwisko i imiona Klienta;

2) stały adres zamieszkania;

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

4) adres do wysyłki zamówienia, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, korespondencji;

5) adresy poczty elektronicznej Klienta;

6) numer telefonu;

9. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

 

3. DANE OSOBOWE

1.Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

W szczególności:

1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

b)zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3.Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

4.Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje: 1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych; 2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych; 3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania; 4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania; 5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

5.Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

6.W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane: 1) firmie hostingowej, 2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu, 3) dostawcy usług internetowych, 4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe, 5) dostawcy platformy płatności elektronicznych, 6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

 

 4. INFORMACJE DODATKOWE

 

4.1. Konto.

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez wybranie opcji „Usuń konto”, przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres email: info@leomark lub pisemnie na adres Sprzedawcy Sklep Internetowy leomark www.leomark.pl ul. Przemysłowa nr 26 Balice  32-083

 

4.2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter’a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter’a.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter’a poprzez opcję rezygnacji z Newsletter’a, przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: info@leomark lub pisemnie na adres Sprzedawcy Sklep Internetowy leomark www.leomark.pl ul. Przemysłowa nr 26 Balice  32-083

 

4.3. Opinie

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.  Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

4. Sprzedawca informuje, że w Sklepie umieszczane są tylko opinie uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie korzysta z opinii obcych czy sponsorowanych.

 

 

5. SPRZEDAŻ

 

 

5.1. Towary

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne z Umową. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

2. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru lub jest dostępna na zapytanie pod adres info@leomark.pl

3. W przypadku udzielenia gwarancji, gwarancja trwałości nie będzie przewidywać warunków naprawy lub wymiany Towaru dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta

 

5.2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie

2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 2 -3 dni roboczych.

7. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.

8. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody

 

5.3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami w złotych polskich (ceny uwzględniają podatek VAT i podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż Towaru podlega obciążeniom tymi podatkami). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać formę płatności:

1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 lub PayNow - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub PayNow. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24 lub PayNow;

3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

4) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

4. Na każdy sprzedany Towar  Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 2 punkt 8 Regulaminu.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

6. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub mający krótki termin przydatności).

 

5.4. Dostawa

1. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Towar  jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

3.Każdemu klientowi przysługuje darmowa dostawa w przypadku, kiedy wartość produktów w zamówieniu przekroczy kwotę 300 zł w przypadku zamówień opłaconych lub w przypadku wybrania przesyłki za pobraniem

3.Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2) przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

 

5.5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za niezgodność  Towaru z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

 1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;

b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;

d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);

e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;

f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy,

2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową,  jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,

3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy,

4) obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;

5) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z Umową to:

a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;

b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:

- Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;

- Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru; - brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany Towaru;

- brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;

- okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,

 7) odnośnie obniżenia ceny: - obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego; - Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,

8) odnośnie odstąpienia od Umowy:

- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, że ta niezgodność jest istotna;

- odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych Towarów objętych Umową;

 - Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Sprzedawcy;

- Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Sklep  Internetowy   Leomark www.leomark.pl którego właścicielem jest firma KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Przemysłowa nr 26 Balice 32-083 .
  2. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie,( poniżej )  ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
  3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.

 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

 

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).

2. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3. Bieg terminu  rozpoczyna się od dnia doręczenia Towaru , w przypadku przesyłek do punktu odbioru – odebrania przesyłki. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów , które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany powyżej  biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy . Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Skutki odstąpienia od Umowy przez Konsumenta :

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów  z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek odesłać Towar  na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar  przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru .

Konsument odpowiada  za zmniejszenie wartości Towaru  wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru .

W przypadku kiedy zostanie zwrócona część zamówienia kwalifikującego je do darmowej dostawy, a wartość pozostałych Towarów będzie poniżej progu darmowej dostawy, Sprzedawca potrąci wartość kosztów przesyłki wybranej w zamówieniu ze zwracanej Konsumentowi kwoty.

.

5.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

Postanowienia niniejszego Regulaminu  dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.

5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.

6.Regulamin wchodzi w życie od 02 stycznia 2023r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Poniżej podajemy dane kontaktowe: Sklep  Internetowy   Leomark www.leomark.pl którego właścicielem jest firma KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Przemysłowa nr 26 Balice 32-083 adres e-mail : info@leomark.pl

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15   PLN.

 

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWY WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta(UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko Klienta)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (adres Klienta do korespondencji)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numer telefonu/email do kontaktu)

 

 

Sklep  Internetowy   Leomark www.leomark.pl 

którego właścicielem jest firma KRAKPOL Sp.z o.o. s.k  

ul. Przemysłowa nr 26 Balice 32-083 adres e-mail : info@leomark.pl

 

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Data zawarcia umowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Data odbioru towaru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię, nazwisko i podpis Klienta, jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

 

 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko Klienta)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(adres Klienta do korespondencji)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (numer telefonu/email do kontaktu)

 

Sklep  Internetowy   Leomark www.leomark.pl 

którego właścicielem jest firma KRAKPOL Sp.z o.o. s.k  

ul. Przemysłowa nr 26 Balice 32-083 adres e-mail : info@leomark.pl

 

 

 

REKLAMACJA

 

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za cenę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za cenę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za cenę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

 

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

 

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:

1)      przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady

albo

2)      żądam wymiany towaru na nowy

albo

3)      zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia

 

4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

 

Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię, nazwisko i podpis Klienta)

 

 

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:

 

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

 

* – niepotrzebne skreślić

** – należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić