Koszyk

0 produktów na kwotę 0,00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WYSYŁKOWEGO WWW.LEOMARK.PL

OBOWIĄZUJĄCY OD 25.05.2018r.

ul. Przemysłowa 26 , 32-083 Balice INFO@LEOMARK.PL, TEL. 12 290 4444

Podstawa prawna

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu i w zgodzie z:

1.Kodeksem Cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.tzw.RODO

3.Ustawą o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poź.zm );

4.Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź.zm.);

 

 1. Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozumie się:

1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Użytkownika podawany przez niego w procesie Rejestracji, powiązany z Panelem i służący do komunikacji ze Sklepem Internetowym Leomark ;

 1. Hasło – ciąg znaków wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający założenie i późniejszą autoryzację dostępu do Panelu;
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego Leomark www.leomark.pl jest Firma KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000569309 NIP: 5130241420 REGON 362217940 adres e-mail : info@leomark.pl nr telefonu 12 290 44 44 (w godzinach 9.00 – 17.00), która jest właścicielem Sklepu oraz podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną;
 3. Login – ciąg znaków wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający dostęp do Panelu oraz identyfikację Użytkownika w Sklepie;
 4. Panel – indywidualny profil utworzony przez Użytkownika w procesie Rejestracji, który umożliwia m.in. składanie Zamówień i podgląd ich historii;

6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem Sklepu Internetowego Leomark https://leomark.pl/pl_PL/i/regulamin/23 dostarczany także Użytkownikowi w momencie Rejestracji w postaci pliku PDF;

7. Rejestracja – czynność umożliwiająca założenie Panelu i uzyskanie statusu Użytkownika, dokonana za pośrednictwem Sklepu;

 1. Sklep wysyłkowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.leomark.pl prowadzony przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K.;
 2. Towar – produkty , zabawki dla dzieci , prezentowane w Sklepie wysyłkowym ,

10.Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość pomiędzy KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K a Użytkownikiem, na skutek złożenia oferty przez Użytkownika i jej przyjęcia przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 1. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, takie jak Rejestracja, prowadzenie Panelu i umożliwienie dostępu do niego, składanie Zamówień;

12. Użytkownicy sklepu internetowego dzielą się na : klientów i konsumentów

12.1 Klient/użytkownik - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ze znacz.1 , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ; osoba która dopełniła procesu Rejestracji i korzysta ze Sklepu

12.2 Konsument/użytkownik - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22 ze znacz.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); osoba która dopełniła procesu Rejestracji i korzysta ze Sklepu

 1. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość z KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K będąca oświadczeniem woli Klienta, określającym w szczególności rodzaj i liczbę Towarów, składana za pośrednictwem Sklepu.
 2. Polityka Prywatności – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępny pod adresem: https://leomark.pl/polityka-prywatnosci

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Leomark oraz świadczenia Usług przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K za pośrednictwem Sklepu Internetowego Leomark.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Leomarki Usług, jak również wszelka komunikacja pomiędzy KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K i Użytkownikami odbywa się w języku polskim.
 3. Użytkownicy oraz osoby dokonujące Rejestracji wyrażają zgodę na dostarczenie Regulaminu w pliku w formacie PDF, który umożliwia zapisanie Regulaminu na dysku twardym urządzenia z którego korzystają i jego odtwarzanie w wybranym przez nich momencie, a także sporządzenie wydruku.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepu Internetowego Leomark , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty , ale zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Korzystanie ze Sklepu

 1. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest wybranie kodu produktu z katalogów towarów, produktów umieszczonego na stronie www.leomark.pl i złożenie zamówienia poprzez poprawne wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji konta internetowego lub wysłanie wiadomości e-mail z zamówieniem na adres poczty elektronicznej sklepu wysyłkowego lub złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem 12 290 44 44 lub 695 305 305
 2. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia Usług poprzez Sklepu Internetowego Leomark w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z Usługami i korzystaniem ze Sklepu Internetowego Leomark, KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Użytkownicy lub osoby odwiedzające Sklep Internetowy Leomark bez Rejestracji zobowiązani są w szczególności do:
 • niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez dostarczanie przez lub do Sklepu treści zawierających wirusy komputerowe oraz wszelkie inne kody źródłowe, pliki, programy komputerowe szkodliwe dla Sklepu,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego Leomark niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego Leomark w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego Leomark w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami panującymi w środowisku internetowym.

IV. Rejestracja Użytkownika i korzystanie z Panelu

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego Leomark jest założenie Panelu poprzez dokonanie Rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej z podstron Sklepu Internetowego Leomark.
 3. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu dostarczonego w pliku PDF w momencie Rejestracji oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym, a także ustalenie Loginu i Hasła.
 4. Dopełnienie Rejestracji jest potwierdzane drogą mailową na Adres e-mail Użytkownika.
 5. Z momentem dokonania Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Panelu, na który może logować się w dowolnym czasie poprzez podanie Loginu i Hasła w odpowiednim polu formularza logowania umieszczonego w Sklepie Internetowym Leomark.
 6. Użytkownik może posiadać tylko jeden Panel.
 7. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego Leomark poprzez zablokowanie lub ograniczenie dostępu do Panelu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 • podał w trakcie Rejestracji dane nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego Leomark naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,
 • dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami panującymi w środowisku internetowym, a także godzących w dobre imię KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego Leomark, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K . Zgoda taka jest udzielana drogą elektroniczną, po skierowaniu wniosku na adres mailowy Leomark podany w Regulaminie.

V. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy

 1. Użytkownik może rozpocząć procedurę Zamówienia poprzez wybór Towarów umieszczonych w Sklepie Internetowym Leomark, polegający na dodaniu ich do koszyka zamówień zgodnie z instrukcją wyświetlaną w Sklepie.
 2. Użytkownik może dowolnie modyfikować liczbę i rodzaj Towarów dodanych do koszyka zamówień do momentu złożenia Zamówienia.
 3. Po ustaleniu ostatecznej zawartości koszyka zamówień, tj. po dokonaniu przez Użytkownika ostatecznego wyboru Towarów, powinien on wybrać metodę płatności za Towary oraz sposób i miejsce ich dostawy.
 4. Wybór wszystkich elementów, o których mowa w ust. 3, umożliwi wyświetlenie przez Sklep Internetowy Leomark podsumowania Zamówienia, które będzie określać:
 5. Jeśli Użytkownik nie chce zmodyfikować Zamówienia i potwierdza dane wskazane w podsumowaniu Zamówienia, to poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” składa KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K Zamówienie, które stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K przyjmuje ofertę, o której mowa w ust. 5 drogą mailową, poprzez przesłanie wiadomości na Adres e-mail Użytkownika. Załącznikiem do wiadomości jest podsumowanie Zamówienia utrwalone w pliku PDF oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. IX Regulaminu.
 7. Z momentem przyjęcia oferty przez KRAKPOL SP.Z O.O. SP.K zostaje zawarta Umowa.
 • wybrane Towary, w tym ich liczbę oraz cenę jednostkową,
 • wybraną metodę płatności i termin dokonania zapłaty,
 • wybrany sposób dostawy i jej szacowany czas,

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w jego Panelu bądź w złożonym Zamówieniu. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących sposobów dostawy Towarów za wskazane orientacyjne ceny:
 2. Ostateczna cena dostawy zostanie ustalona podczas składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy Towarów wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy zgodnie z ust. VI Regulaminu. Jeśli szacowany czas dostawy będzie dłuższy, Sklep Internetowy Leomark poinformuje o tym Użytkownika drogą mailową.
 4. Przed odebraniem dostarczanego Towaru Użytkownik ma obowiązek sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb, które zabezpieczają przesyłkę.
 • Kurier – przelew 15 zł,
 • Kurier – pobranie 22 zł,

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz należne cła.

2. Płatność za Towary może zostać dokonana poprzez:

 • przelew na konto bankowe KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K.;

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Swift/Bic: PPABPLPKXXX

Nr konta: 67 1600 1198 1809 4578 9000 0006

 • Kartą, szybkim przelewem za pośrednictwem DotPay
 • płatność przy odbiorze w przypadku:

- dostarczenia Towarów do Użytkownika przez kuriera (przesyłka za pobraniem, koszt 7 PLN)

-odbioru osobistego przez Użytkownika w punkcie odbioru osobistego znajdującego się pod adresem ul. Przemysłowa nr 26 w Balicach.

 

VIII. Prawo odstąpienia dla Konsumentów

1. Użytkownikowi, który zawarł z KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K poprzez Sklep Internetowy Leomark, umowę jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny.

2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu, wskazując w nim przynajmniej swoje dane osobowe, numer zamówienia oraz numer konta bankowego, na który powinien nastąpić zwrot płatności. Użytkownik może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesłany drogą mailową przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. w momencie przyjęcia jego oferty określonej w Zamówieniu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towarów Użytkownikowi. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Użytkownika przed jego upływem.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku produktów wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Użytkownika lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, zgłoszonych w Zamówieniu;

5.W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, powinno ulec zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Zwrot Towarów przez Użytkownika powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie Towarów na adres "Dział Reklamacji" Leomark na koszt Użytkownika.

7. Zwracany przez Użytkownika Towar powinien być kompletny i zwrócony w oryginalnym opakowaniu w sposób zabezpieczający go przed wszelkimi uszkodzeniami w trakcie transportu.

8. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Użytkownika od Umowy zwróci dokonane przez Użytkownika płatności na konto bankowe wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

9. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu, gdy nie otrzyma Towaru z powrotem od Użytkownika bądź też nie otrzyma od niego dowodu odesłania Towaru .

IX. Prawo odstąpienia dla Klienta

 

Użytkownik , który nie jest konsumentem a zakupił towar na cele związane z prowadzoną działalnością, nie ma prawa do odstąpienia od umowy według przepisów konsumenckich.

 

X. Reklamacje Towarów dla Konsumenta

1.Obowiązkiem KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K jest dostarczenie Użytkownikowi Towarów bez wad, albowiem jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za wady prawne i fizyczne Towarów.

2.Reklamacje powinny zostać skierowane pisemnie na adres: KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K ul. Przemysłowa nr 26 Balice 32-083 lub elektronicznie na adres e-mail: info@leomark.pl

3.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. Stanowisko KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K w sprawie reklamacji (w tym opis i wskazanie terminu podjęcia ewentualnych działań w celu usunięcia wad) zostanie przesłane Użytkownikowi taką samą drogą, jaką użył dla złożenia reklamacji.

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów są niezależne od ewentualnych roszczeń, które mogą zostać skierowane do podmiotu, który udzielił na nie gwarancji (np. producenta).

 

XI. Reklamacja towarów dla Klienta

1.Warunkiem rozpoznania reklamacji zgłoszonej przez Klienta, gdy dotyczy ona uszkodzeń Towaru powstałych podczas transportu do Klienta, jest zgłoszenie tych uszkodzeń do KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. w terminie 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia (nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamówienia) wraz ze szczegółowym opisem problemu oraz dostarczenie reklamowanego Zamówienia na koszt Klienta na adres KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K.

2. Reklamacje Towarów zamawianych w Serwisie Internetowym z tytułu uszkodzeń powstałych podczas ich transportu do Klienta mogą być składane za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego w zakładce Regulamin na stronie Sklepu Internetowego lub zgłoszenie takiego żądania poprzez wiadomość e-mail.

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K.nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki/dostarczenia Zamówienia.

4. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania.

5. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. nie przyjmuje Towarów przesłanych za pobraniem.

6. Odpowiedzialność odszkodowawcza KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. względem Klienta z tytułu utraconych korzyści, utraty renomy lub wizerunku przedsiębiorstwa, szkód następczych pośrednich i wynikowych jest wyłączona. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. względem Klienta związana z zakupionym Towarem jest ograniczona do jego ceny sprzedaży.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP. K

1.KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

2.Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać:

pisemnie na adres KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. ul. Przemysłowa 26 Balice 32-083,

 • elektronicznie na adres e-mail: info@leomark.pl,
 • telefonicznie pod nr 12 290 44 44 (w godzinach 9.00 – 17.00).

3.W zgłoszeniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

4.Za datę zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Leomark uznaje się datę wpływu zgłoszenia do KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K..

5. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K rozpatrzy zgłoszenie w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIII. Spory pomiędzy Użytkownikiem a KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K

1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy KRAKPOL SP.Z O.O. SP.K, a Użytkownikiem, w tym dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygane będą polubownie. W braku takiej możliwości spory pomiędzy KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K, a Użytkownikiem:

 • będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
 • który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K.

2.Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

 • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution – Internetowe rozstrzyganie sporów), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

 • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
 • organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
 • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

oraz

pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

XIV. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu jako Polityka Prywatności

XV. Bezpieczeństwo danych i informacje techniczne

 1. Dla bezpieczeństwa należy pamiętać o:

1.1 stworzeniu loginu i hasła do konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

1.2. wylogowaniu się ze strony Leomark.pl po zakończonej sesji – zakończeniu zakupów. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Leomark.pl . Wylogowanie ze strony Leomark.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”,

1.3.zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nie udostępnienie tych danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

1.4.korzystaniu z programów antywirusowych, antyspamowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

1.5.korzystaniu ze Sklepu internetowego Leomark.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

3. Informacje techniczne

Podczas korzystania przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu Internetowego Leomark.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie, telefonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki z informacjami niezbędnymi do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego Leomark.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego Leomark.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu Leomark.pl zgodnie z preferencjami Klientów.

4.Pliki cookie nie zawierają takich danych, które pozwalałyby na identyfikację Klienta/Użytkownika , na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Nie są one w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie powodują zmian w jego ustawieniach ani zmian ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer który je utworzył.

5.Co zrobić w sytuacji , jeśli Klient/Użytkownik nie zgadzasz się na zapisywanie plików na swoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Klient/Użytkownik nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, należy dokonać zmian ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie Leomark.pl usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje nt. możliwości i sposobach obsługi plików cookie Klient/Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

 1. Sklep internetowy korzysta również z geolokalizacji, tj. sprawdza, z jakiej lokalizacji tj. kraju, miasta Klient/Usługodawcakorzystasz z naszych usług

 

XVI. Postanowienia końcowe

1. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów związanych z Regulaminem stosuje się prawo polskie. Sąd powszechny rozstrzyga wszelkie wynikające spory pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat KRAKPOL SP.Z O.O. SP.K z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 26.
Numer telefonu: 12 290 44 44; adres e-mail: INFO@LEOMARK.PL

 

– Ja/My(*)___________________________________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 1. _________________________________
 2. _________________________________
 3. _________________________________– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)________________________________________
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)_________________________________________
– Adres konsumenta(-ów) ________________________________________________
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_____________________________________________________________________
– Data

___________________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA KONSUMENTA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o
  swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (
  wysłane pocztą lub e-mail zgodnie z działem VIII pkt. 2 i 3)
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi
  załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
  informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy dla konsumenta

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.