Koszyk

0 produktów na kwotę 0,00 zł

Regulamin


 

REGULAMIN SKLEPU WYSYŁKOWEGO

WWW.LEOMARK.PL

DOTYCZĄCY TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZED 25.12.2014r.

Balice ul. Przemysłowa 26 32-083 Balice

INFO@LEOMARK.PL, TEL. 12 290 4444

 

§1 

Podmiot odpowiedzialny

Właścicielem sklepu internetowego leomark.pl jest Firma Krakpol sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 26 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000244839 zwana dalej „Leomark” lub „sklepem wysyłkowym”.

 

§2

Składanie Zamówienia

 1. Cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu wysyłkowego „leomark.pl” nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Informacje o produktach sklepu wysyłkowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest wybranie kodu produktu
  z katalogu produktów mieszczącego się na stronie www.leomark.pl i złożenie zamówienia poprzez poprawne wypełnienie  przez Kupującego formularza rejestracji konta  internetowego lub wysłanie e-maila z zamówieniem na adres poczty elektronicznej sklepu wysyłkowego lub złożenie zamówienia telefonicznie, pod numerem 12 290 44 44 lub
  12 292 49 68.

 

§3

Przedmiot działalności

 1. Leomark prowadzi sprzedaż wysyłkową, zamówienia są realizowane za pośrednictwem sieci Internet lub telefonu. Mieści się pod adresem elektronicznym: http://www.leomark.pl. Przedmiotem działalności sklepu wysyłkowego jest sprzedaż zabawek dla dzieci.
 2. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu wysyłkowego. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów
  i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 3. Ceną wiążącą dla Kupującego i Leomark jest cena widoczna na stronie internetowej
  w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.

 

 §4

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Każdemu Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu z usług sklepu wysyłkowego przysługuje - na podstawie przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania towaru. W tym celu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu na adres sklepu wysyłkowego.
 2. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 3. Zwracane towary muszą być kompletne i zwrócone w oryginalnym opakowaniu.

 

§5

Sposób dokonywania płatności i zwrotu należności

 1. Wpłaty za zamówiony towar można dokonać w sposób wybrany w zamówieniu.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep wysyłkowy do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na konto Leomark, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od wystąpienia okoliczności.
 3. Zwrot otrzymanej zapłaty następuje poprzez przelew internetowy na konto wskazane przez Kupującego.

 

§6

Anulowanie Zamówienia

 
 1. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej do czasu przygotowania towaru do wysyłki.
 2. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu wysyłkowego, to wpłata podlega zwrotowi Kupującemu bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 7 dni.

 

§7

Przesyłki

 1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich - wykonujących odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  na rzecz sklepu wysyłkowego przewóz towarów do Kupujących.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę Leomark zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany bądź anulowania zamówienia.

 

§8

 Gwarancja Jakości

 
 1. Leomark jako sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane produkty.
 2. Jeżeli produkt objęty jest gwarancją producenta bądź importera, informacja o okresie obowiązywania gwarancji jakości widnieje w opisie produktu na stronie sklepu wysyłkowego.
 3. Szczegółowe warunki gwarancji są określone przez gwaranta na karcie gwarancyjnej, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
 4. Przy korzystaniu z gwarancji jakości Kupujący winien postępować zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancyjnym.

 

§9

Warunki reklamacji

 
 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Leomark odpowiada przed Kupującym
  za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w w/w ustawie.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien poinformować sklep wysyłkowy drogą mailową.
 3. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Kupujący może skorzystać, według swojego wyboru,
  z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub importera) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Kupującemu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 

§10

Ochrona danych osobowych

 

 1. Kupujący zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Leomark danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w sklepie wysyłkowym. Zarówno proces rejestracji jak i podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia.
 2. Leomark przetwarza dane osobowe jedynie w celu świadczenia usług na odległość.
 3. Kupujący ma prawo do poprawienia swoich danych lub ich usunięcia.
 4. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego własnymi danymi.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Leomark zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w sytuacjach uwarunkowanych zmianą prawa lub z ważnych przyczyn organizacyjnych i technicznych. Zmiana Regulaminu staje się obowiązująca w terminie wskazanym przez Leomark, nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Leomark. Zamówienia złożone przez Kupującego przed początkiem obowiązywania nowego regulaminu są realizowane według poprzedniego.

 

 

 


 

 

REGULAMIN SKLEPU WYSYŁKOWEGO

WWW.LEOMARK.PL

OBOWIĄZUJĄCY PRZED 27.11.2016r.

Balice ul. Przemysłowa 26 32-083 Balice

INFO@LEOMARK.PL, TEL. 12 290 4444

 

§1
Podmiot odpowiedzialny

 

Właścicielem sklepu internetowego www.leomark.pl jest Firma Krakpol sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 26 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000244839 zwana dalej „Leomark” lub „sklepem wysyłkowym”.

 

§2
Składanie zamówienia

 

 1. Cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu wysyłkowego „leomark.pl” nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Informacje o produktach sklepu wysyłkowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest wybranie kodu produktu z katalogu produktów mieszczącego się na stronie www.leomark.pl i złożenie zamówienia poprzez poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego lub wysłanie e-maila z zamówieniem na adres poczty elektronicznej sklepu wysyłkowego lub złożenie zamówienia telefonicznie, pod numerem 12 290 44 44 lub 12 292 49 68.

 

§3
Przedmiot działalności

 

 1. Leomark prowadzi sprzedaż wysyłkową, zamówienia są realizowane za pośrednictwem sieci Internet lub telefonu. Mieści się pod adresem elektronicznym: http://www.leomark.pl. Przedmiotem działalności sklepu wysyłkowego jest sprzedaż zabawek dla dzieci.
 2. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu wysyłkowego. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 3. Ceną wiążącą dla Kupującego i Leomark jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.


 §4
Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 

 1. Każdemu Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu z usług sklepu wysyłkowego przysługuje - na podstawie przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.
 2. W celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość Kupujący musi wysłać za pośrednictwem poczty oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres sklepu wysyłkowego. Dla skuteczności oświadczenia Kupującego o odstąpieniu wystarczające jest użycie formy, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 4. Zwracane towary muszą być kompletne i zwrócone w oryginalnym opakowaniu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Leomark może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania.
 6. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep wysyłkowy, wówczas Leomark nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§5
Sposób dokonywania płatności i zwrotu należności

 

 1. Wpłaty za zamówiony towar można dokonać w sposób wybrany w zamówieniu.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep wysyłkowy do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na konto Leomark, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni roboczych od wystąpienia okoliczności, z zastrzeżeniem §4 ust. 5 Regulaminu.
 3. Zwrot otrzymanej zapłaty następuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba, że wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 


§6
Anulowanie zamówienia

 

 1. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej do czasu przygotowania towaru do wysyłki.
 2. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu wysyłkowego, to wpłata podlega zwrotowi Kupującemu bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 7 dni.

 

§7
Przesyłki

 

 1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich - wykonujących odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz sklepu wysyłkowego przewóz towarów do Kupujących.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę Leomark zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany bądź anulowania zamówienia.

 

§8
Gwarancja jakości

 

 1. Leomark jako sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane produkty.
 2. Jeżeli produkt objęty jest gwarancją producenta bądź importera, informacja o okresie obowiązywania gwarancji jakości widnieje w opisie produktu na stronie sklepu wysyłkowego.
 3. Szczegółowe warunki gwarancji są określone przez gwaranta na karcie gwarancyjnej, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
 4. Przy korzystaniu z gwarancji jakości Kupujący winien postępować zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancyjnym.

 

§9
Rękojmia

 

 1. Leomark jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 2. Leomark odpowiada za wady z tytułu rękojmi, jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu.
 3. W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy Kupujący powinien poinformować sklep wysyłkowy drogą mailową.
 4. Jeżeli otrzymany towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Leomark niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą lub wadę usunie. Kontruprawnienie Leomark nie będzie miało zastosowania, jeżeli rzecz była już wcześniej wymieniana lub naprawiana.
 5. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może zamiast zaproponowanego przez Leomark usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 7. W celu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi Kupujący jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres sklepu wysyłkowego i na jego koszt.

 


§10
Ochrona danych osobowych

 

 1. Kupujący zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Leomark danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w sklepie wysyłkowym. Zarówno proces rejestracji jak i podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację
  zamówienia.
 2. Leomark przetwarza dane osobowe jedynie w celu świadczenia usług na odległość.
 3. Kupujący ma prawo do poprawienia swoich danych lub ich usunięcia.
 4. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego własnymi danymi.

 

§11
Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Leomark zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w sytuacjach uwarunkowanych zmianą prawa lub z ważnych przyczyn organizacyjnych i technicznych. Zmiana Regulaminu staje się obowiązująca w terminie wskazanym przez Leomark, nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Leomark. Zamówienia złożone przez Kupującego przed początkiem obowiązywania nowego regulaminu są realizowane według poprzedniego.


 

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat Krakpol sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 26.
Numer telefonu: 12 290 4444; adres e-mail: INFO@LEOMARK.PL
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Załącznik nr 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o
  swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo
  wysłane pocztą) zgodnie z §4 ust 2 Regulaminu.
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi
  załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
  informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 


 

 

REGULAMIN SKLEPU WYSYŁKOWEGO

WWW.LEOMARK.PL

OBOWIĄZUJĄCY OD 28.11.2016r.

Balice ul. Przemysłowa 26 32-083 Balice

INFO@LEOMARK.PL, TEL. 12 290 4444

 

Podstawa prawna


Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu i w zgodzie z:

 1. Kodeksem Cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. Ustawą o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.);
 3. Ustawą o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);
 4. Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

I. Definicje
Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozumie się:

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Użytkownika podawany przez niego w procesie Rejestracji, powiązany z Panelem i służący do komunikacji z Leomark sklepem wysyłkowym;
 2. Hasło – ciąg znaków wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający założenie i późniejszą autoryzację dostępu do Panelu;
 3. Właścicielem sklepu internetowego www.leomark.pl jest Firma KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu  Rejonowego dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000569309 NIP:    5130241420          REGON 362217940        adres e-mail :     info@leomark.pl          nr telefonu      12 290 44 44      (w godzinach 10.00 – 16.00), która jest właścicielem Sklepu oraz podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną;
 4. Login – ciąg znaków wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający dostęp do Panelu oraz identyfikację Użytkownika w Sklepie;
 5. Panel – indywidualny profil utworzony przez Użytkownika w procesie Rejestracji, który umożliwia m.in. składanie Zamówień i podgląd ich historii;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem http://leomark.pl/pl_PL/i/regulamin/23  dostarczany także Użytkownikowi w momencie Rejestracji w postaci pliku PDF;
 7. Rejestracja – czynność umożliwiająca założenie Panelu i uzyskanie statusu Użytkownika, dokonana za pośrednictwem Sklepu;
 8. Sklep wysyłkowy  – serwis internetowy dostępny pod adresem www.leomark.pl  prowadzony przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K.;
 9. Towar – produkty , zabawki dla dzieci ,  prezentowane w Sklepie wysyłkowym ,
 10. Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość pomiędzy KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K   a Użytkownikiem, na skutek złożenia oferty przez Użytkownika i jej przyjęcia przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, takie jak Rejestracja, prowadzenie Panelu i umożliwienie dostępu do niego, składanie Zamówień;
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dopełniła procesu Rejestracji i korzysta ze Sklepu;
 13. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość z KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K  będąca oświadczeniem woli Klienta, określającym w szczególności rodzaj i liczbę Towarów, składana za pośrednictwem Sklepu.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz świadczenia Usług przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K  za  pośrednictwem Leomark.
 2. Korzystanie ze Sklepu i Usług, jak również wszelka komunikacja pomiędzy KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K  i Użytkownikami odbywa się w języku polskim.
 3. Użytkownicy oraz osoby dokonujące Rejestracji wyrażają zgodę na dostarczenie Regulaminu w pliku w formacie PDF, który umożliwia zapisanie Regulaminu na dysku twardym urządzenia z którego korzystają i jego odtwarzanie w wybranym przez nich momencie, a także sporządzenie wydruku.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie wysyłkowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty , ale zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Korzystanie ze Sklepu

 1. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest wybranie kodu produktu z katalogów towarów, produktów umieszczonego na stronie www.leomark.pl  i złożenie zamówienia poprzez poprawne wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji konta internetowego lub wysłanie wiadomości e-mail z zamówieniem na adres poczty elektronicznej sklepu wysyłkowego lub złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem 12 290 44 44 lub 695 305 305
 2. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia Usług poprzez Sklep w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z Usługami i korzystaniem ze Sklepu, KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Użytkownicy lub osoby odwiedzające Sklep bez Rejestracji zobowiązani są w szczególności do:
 5. niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 6. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez dostarczanie przez lub do Sklepu treści zawierających wirusy komputerowe oraz wszelkie inne kody źródłowe, pliki, programy komputerowe szkodliwe dla Sklepu,
 7. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 8. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,
 9. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami panującymi w środowisku internetowym.

 

IV. Rejestracja Użytkownika i korzystanie z Panelu

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu jest założenie Panelu poprzez dokonanie Rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej z podstron Sklepu.
 3. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu dostarczonego w pliku PDF w momencie Rejestracji oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym, a także ustalenie Loginu i Hasła.
 4. Dopełnienie Rejestracji jest potwierdzane drogą mailową na Adres e-mail Użytkownika.
 5. Z momentem dokonania Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Panelu, na który może logować się w dowolnym czasie poprzez podanie Loginu i Hasła w odpowiednim polu formularza logowania umieszczonego w Sklepie.
 6. Użytkownik może posiadać tylko jeden Panel.
 7. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu poprzez zablokowanie lub ograniczenie dostępu do Panelu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 8. podał w trakcie Rejestracji dane nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 9. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,
 10. dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami panującymi w środowisku internetowym, a także godzących w dobre imię KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K  
 11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K . Zgoda taka jest udzielana drogą elektroniczną, po skierowaniu wniosku na adres mailowy Leomark podany w Regulaminie.

 

V. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy

 1. Użytkownik może rozpocząć procedurę Zamówienia poprzez wybór Towarów umieszczonych w Sklepie, polegający na dodaniu ich do koszyka zamówień zgodnie z instrukcją wyświetlaną w Sklepie.
 2. Użytkownik może dowolnie modyfikować liczbę i rodzaj Towarów dodanych do koszyka zamówień do momentu złożenia Zamówienia.
 3. Po ustaleniu ostatecznej zawartości koszyka zamówień, tj. po dokonaniu przez Użytkownika ostatecznego wyboru Towarów, powinien on wybrać metodę płatności za Towary oraz sposób i miejsce ich dostawy.
 4. Wybór wszystkich elementów, o których mowa w ust. 3, umożliwi wyświetlenie przez Sklep podsumowania Zamówienia, które będzie określać:
 5. wybrane Towary, w tym ich liczbę oraz cenę jednostkową,
 6. wybraną metodę płatności i termin dokonania zapłaty,
 7. wybrany sposób dostawy i jej szacowany czas,
 8. Jeśli Użytkownik nie chce zmodyfikować Zamówienia i potwierdza dane wskazane w podsumowaniu Zamówienia, to poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” składa KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K   Zamówienie, które stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 9. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K  przyjmuje ofertę, o której mowa w ust. 5 drogą mailową, poprzez przesłanie wiadomości na Adres e-mail Użytkownika. Załącznikiem do wiadomości jest podsumowanie Zamówienia utrwalone w pliku PDF oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. IX Regulaminu.
 10. Z momentem przyjęcia oferty przez KRAKPOL SP.Z O.O. SP.K zostaje zawarta Umowa.

 

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w jego Panelu bądź w złożonym Zamówieniu. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących sposobów dostawy Towarów za wskazane orientacyjne ceny:
 2. Kurier – przelew  15 zł,
 3. Kurier – pobranie  22 zł,
 4. Ostateczna  cena dostawy zostanie ustalona podczas składania Zamówienia.
 5. Termin realizacji dostawy Towarów wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy zgodnie z ust. VI Regulaminu. Jeśli szacowany czas dostawy będzie dłuższy, Leomark  poinformuje o tym Użytkownika drogą mailową.
 6. Przed odebraniem dostarczanego Towaru Użytkownik ma obowiązek sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb, które zabezpieczają przesyłkę.

 

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz należne cła.
 2. Płatność za Towary może zostać dokonana poprzez:
 3. przelew na konto bankowe KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K.;

Bank Zachodni WBK 30 1090 1665 0000 0001 3389 9832 

 1. płatność przy odbiorze w przypadku:

- dostarczenia Towarów do Użytkownika przez kuriera (przesyłka za pobraniem, koszt 7 PLN) albo

- odbioru osobistego przez Użytkownika w punkcie odbioru osobistego znajdującego się pod adresem ul. Przemysłowa nr 26 w Balicach.

 

VIII. Prawo odstąpienia

 1. Użytkownikowi, który zawarł z KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K  Umowę jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu, wskazując w nim przynajmniej swoje dane osobowe, numer zamówienia oraz numer konta bankowego, na który powinien nastąpić zwrot płatności. Użytkownik może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesłany drogą mailową przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. w momencie przyjęcia jego oferty określonej w Zamówieniu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towarów Użytkownikowi. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Użytkownika przed jego upływem.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku produktów wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Użytkownika lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, zgłoszonych w Zamówieniu;
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, powinno ulec zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zwrot Towarów przez Użytkownika powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie Towarów na adres "Dział Reklamacji" Leomark  na koszt Użytkownika.
 7. Zwracany przez Użytkownika Towar powinien być kompletny i zwrócony w oryginalnym opakowaniu  w sposób zabezpieczający go przed wszelkimi uszkodzeniami w trakcie transportu.
 8. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K  w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Użytkownika od Umowy zwróci dokonane przez Użytkownika płatności na konto bankowe wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 9. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu, gdy nie otrzyma Towaru z powrotem od Użytkownika bądź też nie otrzyma od niego dowodu odesłania Towaru . 

 

IX. Reklamacje Towarów

 1. Obowiązkiem KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K jest dostarczenie Użytkownikowi Towarów bez wad, albowiem  jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za wady prawne i fizyczne Towarów.
 2. Reklamacje powinny zostać skierowane pisemnie na adres: KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K ul. Przemysłowa nr 26 Balice 32-083 lub  elektronicznie na adres e-mail: info@leomark.pl
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. Stanowisko KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K w sprawie reklamacji (w tym opis i wskazanie terminu podjęcia ewentualnych działań  w celu usunięcia wad) zostanie przesłane Użytkownikowi taką samą drogą, jaką użył dla złożenia reklamacji.
 4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów są niezależne od ewentualnych roszczeń, które mogą zostać skierowane do podmiotu, który udzielił na nie gwarancji (np. producenta).

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP. K

 1. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać:
 3. pisemnie na adres KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. ul. Przemysłowa 26 Balice 32-083,
 4. elektronicznie na adres e-mail: info@leomark.pl,
 5. telefonicznie pod nr 12 290 44 44  (w godzinach 10.00 – 16.00).
 6. W zgłoszeniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 7. Za datę zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu uznaje się datę wpływu zgłoszenia do KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K..
 8. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K rozpatrzy zgłoszenie w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Spory pomiędzy Użytkownikiem a KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy KRAKPOL SP.Z O.O. SP.K, a Użytkownikiem, w tym dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygane będą polubownie. W braku takiej możliwości spory pomiędzy KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K, a Użytkownikiem:
 2. będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
 3. który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K.
 4. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
 5. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy  Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 6. skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution – Internetowe rozstrzyganie sporów), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 8. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
 9. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
 10. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

XII. Dane osobowe

 1. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K ich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz realizacją Umowy. Użytkownicy mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych.
 2. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K jest administratorem danych osobowych Użytkowników i zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia tych danych przed ich pozyskaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo zgłoszenia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2016 r.
 2. KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i  poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na ich Adresy e-mail, w terminie 7 dni przed dniem planowanego wejścia w życie zmiany. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na planowaną zmianę, może żądać usunięcia jego Panelu ze Sklepu, zgłaszając taki wniosek mailowo.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu wysyłkowego Leomark  oraz dostarczany Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 4. Jeżeli w Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K a Użytkownikiem odbywać się będzie:
 5. ze strony KRAKPOL SP. Z O.O. SP.K za pośrednictwem adresu mailowego info@leomark.pl
 6. ze strony Użytkownika za pośrednictwem Adresu e-mail
 7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane w sposób przewidziany przepisami prawa za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat KRAKPOL SP.Z O.O. SP.K z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 26.
Numer telefonu: 12 290 44 44; adres e-mail: INFO@LEOMARK.PL

 

 


– Ja/My(*)___________________________________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 1. _________________________________
 2. _________________________________
 3. _________________________________– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)________________________________________
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)_________________________________________
– Adres konsumenta(-ów) ________________________________________________
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_____________________________________________________________________
– Data

___________________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

Załącznik nr 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o
  swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (
  wysłane pocztą lub e-mail zgodnie z działem VIII pkt. 2 i 3)
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi
  załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
  informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

Sklep internetowy Shoper.pl